Ako sa zorientovať vo VC/PE skratkách a prežiť vyjednávanie s investorom

Ako sa zorientovať vo VC/PE skratkách a prežiť vyjednávanie s investorom

Venture capital zmluvy (alebo keď fond investuje do IT firmy) bývajú plné cudzích pojmov a skratiek. SHA, SPA, MRR, MVP, DD, Term Sheet, Data Room, Tag Along, Drag Along, Liquidation Preference. Úprimne, aj my právnici máme niekedy problém sa v nich zorientovať. 

Prečo sa používajú skratky?

Podľa teórie, skratka je skrátená forma slova, ktorá má zabezpečiť lepšie pochopenie textu a celkovo zvýšiť čitateľnosť textu. Realita však býva opačná. 

Podľa Elona Muska: “Zopár skratiek tu a tam nie je až také zlé, ale ak si ich vymýšľa tisíc ľudí, časom vznikne obrovský slovník, ktorý musíme vydávať novým zamestnancom. Nikto si v skutočnosti nedokáže zapamätať všetky tieto skratky a ľudia nechcú na porade vyzerať hlúpo, takže tam len tak sedia.” 

Ako sa v nich teda zorientovať? Poďme si vysvetliť tie najčastejšie skratky, ktoré nájdete vo venture capital zmluvách. 

SHA - Shareholders Agreement - akcionárska dohoda. Je to zmluva, ktorá detailne upravuje vzťahy o tom, ako budú akcionári medzi sebou fungovať. Napríklad, ak má váš Term Sheet štyri strany textu, SHA bude mať možno aj 40 strán. Na nich sa vyčerpávajúco definujú vzťahy medzi founderom a investorom.

SPA - Share Purchase Agreement - kúpna zmluva na akcie. Ak ste vo fáze investície, kedy sa už bavíte o vypracovaní SPA, je to dobré znamenie. Vyzerá to, že ste na tracku a smerujete k podpisu investície.

MVP - Minimum Viable Product - produkt, ktorý má síce veľa chýb, ale dá sa používať. Hovoríme o tejto skratke preto, lebo MVP sa môže používať ako KPI na uvoľňovanie investície.

KPI - Key Performance Indicators - kľúčové ukazovatele výkonnosti. Buďte opatrní pri definovaní tzv. hard KPI. Prečo? Rôzne krajiny aj odvetvia môžu mať rôzne spôsoby výpočtu a merania KPI. Viac čítajte ďalej. 

MRR - Monthly Recurring Revenue - opakujúce sa mesačné tržby. Napríklad predplatné u cloudových produktov. V praxi to býva častým KPI triggerujúcim výplatu investície. Preto, keď v rokovaní príde debata na túto tému, dbajte na nastavenie jasných pravidiel, ako budete definovať, merať a vyhodnocovať MRR. Budú sa započítavať len lokálni, alebo aj zahraniční zákazníci? A tak ďalej. 

CLA - Convertible Loan Agreement - zmluva o konvertibilnej pôžičke. Investor požičia startupu peniaze výmenou za budúce akcie. Je to protiklad equity deal. Používa sa najmä v začiatkoch biznisu pri neznámej valuácii, prípadne ak startup potrebuje bridgovať medzi investičnými kolami.

Equity deal - vstup investora do spoločnosti, kedy investor kupuje akcie a dáva startupu peniaze. Aký je hlavný rozdiel oproti CLA? Pri CLA investor startupu požičiava peniaze výmenou za budúce akcie, čiže sa stáva veriteľom. Pri equity deale investor kupuje akcie spoločnosti a stáva sa investorom. Rozdiel je tiež v náročnosti, CLA kolo môžete zvládnuť za pár dní a zmluva má jednotky strán, equity deal trvá 1-4 mesiace a zmluvy majú desiatky (až stovky) strán. 

SPV - Special Purpose Vehicle - firma založená pre konkrétny účel, napríklad  pri nákupe podielu vo firme. Používa sa na optimalizáciu rizík.

DD - Due diligence - audit spoločnosti pri vstupe investora. Môže byť právny, daňový, ekonomický atď.. V praxi ide o pozeranie sa pod kamene a hľadanie slabých miest. Dôležitá je komplexnosť, aj miera detailu auditu. 

R&W - Representations & Warranties - prehlásenia a záruky predávajúceho. Často sa používajú ako náhrada pri high-level DD. Môžu to byť napríklad prehlásenia o tom, že spoločnosť nevedie súdne spory, nemá dlhy prípadne že má vyporiadané práva z duševné vlastníctva atď. 

Vesting - postupné uvoľňovanie akcií. Praktický príklad: pri 4-ročnom vestingu sa prideľuje každý rok 1/4 akcií. Poznáme aj reverse vesting - tento sa používa voči founderovi, ktorý pri predčasnom skončení vo firme naopak stráca akcie.

Liquidation Preference - likvidačná preferencia. Upravuje spôsob, akým sa vypláca investor pri exite. Štandardom je 1-2x non-participating liquidation preference. Logika tohto ustanovenia je tá, že ak má dôjsť k nevýhodnému exitu, investor by mal dostal naspäť aspoň svoju investíciu (resp. určitý jej násobok). 

Tag along - právo pridať sa k predaju akcií. Väčšinou ho dostáva investor k akciám foundera. V praxi je to poistka, aby founder neutiekol z firmy a nenechal svoj podiel investorovi na krku.

Drag along - povinnosť pripojiť sa k predaju akcií. V praxi, investor chce raz z firmy odísť a aby mal možnosť predať majoritu, chce mať právo prinútiť foundera k predaju. Toto ustanovenie čítajte pozorne a trvajte na tom, aby na spustení drag alongu participovali v nejakom rozsahu aj founderi. Inak sa vám môže stať, že vás investor s 20% podielom vo firme prinúti predať váš 80% podiel.

NCD - Net of Cash and Debt - používa sa pri výpočte kúpnej ceny firmy. K cene sa pripočítava hotovosť na účtoch a odpočítavajú sa dlhy a záväzky spoločnosti. 

ROFR - Right of First Refusal. Ak chcete predať svoje akcie, musíte ich najprv ponúknuť ostatným akcionárom za rovnakú cenu. 

Churn - zákazníci, ktorí zrušia alebo neobnovia predplatné. Môže to byť aj KPI. 

ESOP - Employee Stock Ownership Plan - zamestnanecké akcie. Slúžia na motivovanie kľúčových členov tímu, aby zostali vo firme a pomáhali ju budovať pre exit. V regióne sa najčastejšie používajú tzv. shadow/ghost share, čo sú tieňové akcie. Týmto spôsobom zamestnanci nevstupujú korporátne do firmy, ale majú zmluvu na akcie. Štandardný je 4-ročný vesting (akcie sa postupne uvoľňujú v období 4 rokoch po 25 %) s 1-ročným cliff-om. Cliff (útes) znamená, že ak zamestnanec v priebehu prvého roka odíde z firmy, “spadne z útesu”, čiže nedostane žiadne akcie.

Angel, A, B, C. Investičné kolá. Sumy investície závisia na krajine, odvetví a ďalších faktoroch. Poďme si povedať zjednodušene čísla pre náš región. Na začiatku býva Angel, investor, ktorý dá startupu peniaze na rozbeh podnikania, obvykle v desiatkach tisíc eur. 

Pri pre-seed kole môžete očakávať investíciu cca 200K až 400K EUR. Seed kolo začína sumami cca od 400K do zhruba 2 milión EUR a ďalej sa pokračuje kolami A, B, C v miliónoch, resp. desiatkach miliónoch. 

Data room - zdieľané miesto pre dokumenty pre DD audit. Najčastejšie ide o zdieľané úložisko, kam nahráte zmluvy a dokumenty týkajúce sa vašej firmy, aby si ich poradcovia investora mohli preštudovať a hľadať prípadné riziká. 

Good leaver - ide o situáciu, kedy founder v ochrannom období (napr. 4 roky) odíde z firmy z “dobrých” dôvodov, napr. pre chorobu. V týchto prípadoch musí ponúknuť na predaj ostatným akcionárom časť svojho podielu tak, ako sa vestuje (ak má 4-ročný vesting a odíde po prvom roku, bude to 75 %, ak po druhom, bude to 50 % podielu) za menovitú hodnotu.

Bad leaver - situácia, kedy founder v ochrannom období odíde z firmy zo “zlých” dôvodov. Dôvodom môže byť odsúdenie za trestný čin, podstatné porušenie zmluvy, porušenie zákazu konkurencie atď. Nechce to zažiť žiaden founder a v týchto prípadoch ponúka na predaj ostatným akcionárom svoj podiel za nominálnu cenu. 

Term Sheet - zhrnutie základných bodov transakcie. Ide o krátky dokument v rozsahu pár strán, niečo ako pozvánka k rokovaniam o investícii. Netreba ho podceňovať, tvorí základ budúcej transakcie. Čo si vyjednáte v Term Sheet, to si nájdete neskôr v zmluvách. Preto už pri riešení Term Sheet majte pri sebe poradcu, ktorý vás upozorní na všetky háčiky a neznáme pojmy. O tom, aby ste si nikdy nevyjednávali Term Sheet sami, sme napísali krátky blog

Fully-diluted Basis - plne zriedený obchodný podiel, alebo aj podiel vo firme po všetkých opčných plánoch a konvertibilných pôžičkách. 

Pre money/Post money valuation - rozdiel vo valuácii pred investíciou a po investícii. Príklad: ak máte pred valuáciou 1mio a získate investíciu 300K, vaša post money valuácia bude 1,3mio. Na výpočet odporúčame použiť bezplatné online nástroje, napr. tento

Escrow - úschova. V praxi najčastejšie banková alebo notárska úschova, slúži na bezpečné uvoľnenie peňazí po splnení podmienok transakcie.

Ordinary/Preferred shares - bežné a preferenčné akcie. Bežné akcie majú founderi, preferenčné zas investori. Rozdiel je v hlasovacích právach a obmedzeniach nakladať s týmito akciami.

Anti-dilution - ochrana investora pri budúcom riedení obchodného podielu. Viz situácia vo Facebook-u, kedy jeden founder vytlačil z firmy druhého zriedením jeho podielu, a to práve  kvôli nedostatočným ustanoveniam k anti-dillution. 

Downround - je situácia, kedy predávate akcie za nižšiu valuáciu ako v predchádzajúcom kole. Ak ste mali v 1. kole valuáciu 1mio a v 2. kole už len 800K, máte downround. Čo to znamená? Začnú sa aplikovať ustanovenia anti-dilution a sú dve možnosti, ako môže byť táto situácia upravená:

  1. Weighted average - investor dostane nové akcie spriemerovaním minulej a súčasnej valuácie. Ide o najčastejšie riešenie v regióne. 
  2. Full ratchet - investor dostane nové akcie, ako by v minulosti vstupoval pri súčasnej valuácii. 

V článku sme vám vysvetlili 33 skratiek, s ktorými sa často stretávame pri vstupe investora do IT firmy. Podrobne sa jednotlivým skratkám venujeme tiež v našich webinároch, či blogoch

Skúsenosti sme získavali vo viac ako 20 investičných kolách v celkovom objeme 25mio+ EUR, za posledné 2 roky. Ak sa chcete dozvedieť viac, alebo ak vás čaká investičné kolo, napíšte nám na oliver.majduch@mathisonlegal.sk. Radi vás tým bezpečne prevedieme.

Ostatné články

Veľké zmeny pri ochrane whistleblowerov a nové povinnosti pre firmy

Veľké zmeny pri ochrane whistleblowerov a nové povinnosti pre firmy

Rozsiahla novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (tzv. whistleblowerov) prináša viacero dôležitých zmien. Čo je to protispoločenská činnosť, a prečo je zrazu tak dôležitá jej právna úprava? Protispoločenskou činnosťou sa rozumejú trestné činy vymenované v zákone (ide napríklad o trestný čin korupcie, branie úplatku, poškodzovanie veriteľa, ale aj trestné činy trestné…

Nová súdna mapa už v platnosti

Nová súdna mapa už v platnosti

Podnikatelia v okolí Bratislavy a Košíc, zbystrite pozornosť. Ak bola vaša spoločnosť doposiaľ registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, po novom patrí do pôsobnosti Mestského súdu Bratislava III. Ak bola vaša spoločnosť registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, od júna tomu tak nie je, a zodpovedáte sa Mestskému súdu Košice. Prečo…

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON