Praktické tipy na čo nezabudnúť pri nastavení IT zmluvy s programátorom a zákazníkom

Praktické tipy na čo nezabudnúť pri nastavení IT zmluvy s programátorom a zákazníkom

Aj keď software (SW) vyvíja a ďalej s ním disponuje spoločnosť, jej autorom je programátor. Na prácu programátora sa tak uplatňuje režim zamestnaneckého diela podľa Autorského zákona, z ktorého vyplývajú pre programátora ako aj objednávateľa rôzne práva a povinnosti.
 

Autorský zákon priamo zakotvuje, že:

 • majetkové práva zamestnanca k dielu vykonáva zamestnávateľ,
 • zamestnanec nesmie udeliť súhlas na použitie diela
  nikomu inému a tiež nesmie dané dielo ďalej využívať, 
 • zamestnávateľ môže postúpiť majetkové práva k dielu tretej osobe,
  ak nie je dohodnuté inak.

 

Režim zamestnaneckého diela sa vzťahuje nielen na „kmeňových“ zamestnancov ale aj externých pracovníkov a tiež štatutárov.

1. Zmluva s programátorom

V zmluve s programátorom je potrebné vyriešiť: 

 • pracovnú pozíciu a jej opis – je potrebné veľmi podrobne opísať pracovnú pozíciu a určiť úlohy, ktoré má zamestnanec splniť,
 • odmenu – môže byť osobitne dojednaná za vytvorenie diela alebo môže byť súčasťou mzdy,
 • vady a zodpovednosť – odporúčame nastaviť tak aby sa zamestnanec sám staral o bezproblémový chod SW (napr.: aktualizoval ho, nahlasoval chyby a podával podnety na ich vyriešenie),
 • mlčanlivosť – je dôležité ju upraviť nie len na čas trvania pracovného vzťahu, ale aj pred a po skončení pracovného vzťahu,
 • zmluvné pokuty – suma zmluvnej pokuty musí byť primeraná, pri jej určení treba zohľadňovať druh práce, sumu odmeny a tiež dôsledky porušenia povinnosti a s tým súvisiacu škodu, 
 • odovzdanie zdrojových kódov (praktickým radám týkajúcich sa zdrojových kódov sa venujeme nižšie).

2. Zmluva so zákazníkom

Na zmluvu so zákazníkom sa primerane uplatňuje režim zamestnaneckého diela, tento však nemusí vyhovovať konkrétnej situácii. Pri tvorbe zmluvy je potrebné pristupovať ku každému zákazníkovi individuálne. Preto odporúčame uzavrieť zmluvu písomne, jednotlivé podmienky stanoviť detailne a vždy na mieru. 
 

V zmluve so zákazníkom je potrebné vyriešiť: 

 • preambulu – v nej je vhodné vymedziť, prečo zmluva vznikla, čo od spolupráce očakávate a aký má byť výsledok, 
 • predmet zmluvy – odporúčame vymedziť nielen pozitívne ale aj negatívne. Negatívne vymedzenie znamená, čo predmetom zmluvy nie je (napr. predmetom zmluvy nemusí byť poskytovanie servisu),
 • licenciu a jej rozsah (bližšie opísané nižšie),
 • vady a zodpovednosť – v tomto bode je potrebné detailne zadefinovať vady, za ktoré vady zodpovedá zhotoviteľ a ako sa vada bude riešiť (komu nahlásiť vadu, v akej lehote, ako má zhotoviteľ na nahlásenie reagovať,...). Taktiež je veľmi dôležité zadefinovať dôsledky v prípade neodstránenia vady (napr. odstúpenie od zmluvy, zaplatenie zmluvnej pokuty,...),
 • mlčanlivosť,
 • zmluvné pokuty,
 • zákaz konkurencie – v tomto bode je potrebné zadefinovať či ako spoločnosť môžete poskytovať obdobné produkty aj iným zákazníkom,
 • odovzdanie zdrojových kódov.

 

 

3. Licencia, sublicencia a postúpenie licencie

Licenciu treba chápať ako súhlas na použitie SW. Udelenie licencie však neznamená, že nadobúdateľ získava kompletné majetkové práva k SW. Získava len právo na používanie SW v rozsahu, v akom je v licencii dojednané.

 

Náležitosti licencie:

 • zmluvné strany,
 • predmet – v prípade ak je predmetom odovzdania nielen SW, ale aj odovzdanie zdrojového kódu je dôležité to uviesť do predmetu licencie,
 • spôsob použitia diela (SW) – je potrebné dojednať rozsah a spôsob, akým môže nadobúdateľ využívať dané dielo (SW),
 • rozsah licencie – je potrebné dojednať územné a vecné obmedzenie/neobmedzenie licencie (napr. obmedziť licenciu iba na územie Slovenska),
 • trvanie licencie – možné dohodnúť na dobu určitú ale aj neurčitú. V prípade akéhokoľvek dojednania je doba obmedzená trvaním autorských práv,
 • odmena – licencia môže byť poskytovaná odplatne ale aj bezodplatne. Môže sa dohodnúť ako presná suma, zadefinovať spôsob výpočtu alebo určiť na základe príjmov a výnosov z využívania licencie,
 • výhradná/nevýhradná licencia (bližšie opísané nižšie),
 • prechod a zánik licencie – po zániku nadobúdateľa (smrti fyzickej osoby) prechádza licencia na právneho nástupcu (dedičov), prechod práv je možné zmluvne zrušiť,
 • nakladanie s licenciou (sublicencia, postúpenie licencie-bližšie opísané nižšie).

 

Výhradná licencia obmedzuje možnosť zhotoviteľa disponovať so SW a udeľovať licenciu ďalším osobám. V praxi sa využíva pri dodaní „software na mieru“ pre konkrétneho zákazníka. Naopak, pri poskytovaní nevýhradnej licencie je zachované právo zhotoviteľa daný SW používať a ďalej udeľovať licenciu ďalším osobám. Tento druh licencie je najbežnejší pri dodaní SW, ktorý je určený pre väčšie množstvo používateľov.

Sublicencia je oprávnenie ďalej udeliť súhlas na používanie SW inej osobe len v rozsahu udelenej licencie, prípadne v menšom rozsahu. Pri sublicencií sa vyžaduje predchádzajúci súhlas zhotoviteľa. Postúpením licencie inej osobe stráca pôvodný majiteľ licencie právo na využívanie SW. Pri postúpení je taktiež potrebný predchádzajúci súhlas zhotoviteľa.

Pri zákazníckom (individualizovanom) SW sa najčastejšie používa výhradná licencia, nakoľko je SW určený pre konkrétneho zákazníka. Licencia býva najčastejšie odplatná. Možnosť poskytnutia zdrojového kódu záleží od toho čo je predmetom plnenia, spravidla je pri individualizovanom SW poskytovaný. 

Pri krabicovom SW rozsah licencie spravidla jednostranne určí zhotoviteľ. Jedná sa o nevýhradnú licenciu dohodnutú zväčša na dobu určitú. Používanie SW je veľmi limitované. V praxi sa často zakazuje poskytnutie sublicencie ako aj postúpenie licencie.

 

 

4. Ochrana zdrojových kódov

V prípade, ak má byť zdrojový kód predmetom odovzdania, je potrebné to v zmluve výslovne uviesť. Zo skúseností z praxe odporúčame v zmluve vymedziť, čo môže objednávateľ so zdrojovým kódom robiť. Teda či ho môže aj reálne používať a v akom rozsahu. V prípade odovzdania zdrojového kódu získava objednávateľ aj možnosť daný SW modifikovať. Preto je potrebné zmluvne vylúčiť zodpovednosť za vady, tak aby ste za vady, ktoré môže spôsobiť objednávateľova úprava SW nezodpovedali.

Úschova zdrojového kódu („Source code escrow agreement“) spočíva v odovzdaní zdrojového kódu vybranej osobe, ktorá zabezpečí jeho ochranu (napr. advokát, notár). V dohode o úschove sa určí, komu a za akých podmienok bude zdrojový kód vydaný.

Praktický príklad. Zdrojový kód sa uloží u advokáta stým, že na úkony potrebné na bezproblémový chod SW ho poskytne zákazníkovi a po skončení licencie vráti zdrojový kód späť zhotoviteľovi.

5. Na čo ďalšie treba pri uzatváraní zmlúv myslieť ?

 • použitie subdodávateľov a ich autorského práva,
 • analýza – hlavne pri individualizovaných SW, jej priebeh a spôsob výsledkov je potrebné upraviť v zmluve, tiež ako je možné výsledky danej analýzy využiť,
 • servis,
 • zodpovednosť za vady – v prípade odovzdania zdrojového kódu,
 • SLA (Service Level Agreement),
 • dôsledky skončenia zmluvy a postup po skončení – potrebné dohodnúť hlavne pri individualizovaných SW (napr. čo sa stane s dátami spoločnosti po skončené licencie?)

Záver

Ako v zmluve s programátorom, tak aj so zákazníkom treba myslieť na každý detail. Zmluvy by mali byť spracované podrobne a na mieru konkrétneho projektu – či už pre prácu programátora alebo potreby zákazníka. 

Zverte ich do rúk špecialistov. Spracovali sme 150+ IT zmlúv pre 60+ IT firiem. 

Chcete sa dozvedieť viac? Alebo riešite vo svojej firme problém z IT zmluvy so zákazníkom alebo programátorom? Napíšte nám na eva.schin.webinar@mathisonlegal.sk alebo zavolajte na +421 908 587 876

Ostatné články

Prvá regulácia umelej inteligencie

Prvá regulácia umelej inteligencie

EÚ prichádza s prvou právnou reguláciou AI na svete (AI Act). Neregulované využívanie AI môže zasahovať nie len do bezpečnosti krajín EÚ, ale aj do ľudských práv a súkromia občanov.  Na začiatok chce Komisia priniesť definíciu AI systému. Jej presné znenie ešte nie je známe, avšak hlavným kritériom pri jej vytváraní by…

Európsky akt o kybernetickej odolnosti pre výrobky s digitálnymi prvkami

Európsky akt o kybernetickej odolnosti pre výrobky s digitálnymi prvkami

EÚ parlament a Rada dosiahli predbežnú dohodu ohľadom podoby Európskeho aktu o kybernetickej odolnosti. Tento akt rieši kybernetickú bezpečnosť výrobkov, ktoré obsahujú digitálne prvky – od softvérových produktov, smart spotrebičov cez detské monitory a hračky až po mobilné telefóny.  Nová regulácia sa bude vzťahovať na všetky produkty, ktoré sú pripojené priamo alebo…

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON