Ako právne ochrániť softvér

Ako právne ochrániť softvér

Na ochranu fyzického predmetu existuje množstvo efektívnych prostriedkov. Ako je to však s ochranou nehmotného diela, akým je napríklad softvér? Ako sa proti jeho krádeži brániť? Na to sa pozrieme v tomto článku.

Hlavné body sú nasledovné:

 1. softvérové pirátstvo a nelegálny SW
 2. prostriedky ochrany SW
 3. možnosti ochrany SW pomocou práva priemyselného vlastníctva

Čo je softvér?

Je to programové vybavenie počítača – všetky aplikácie, ktoré sa dajú na počítači spustiť. Softvér má na rozdiel od hardvéru nemateriálnu podobu. Medzi softvér zaraďujeme operačné systémy, ovládače zariadení a všetky druhy aplikačných programov.

1. Softvérové pirátstvo a nelegálny SW

Pod softvérové pirátstvo zaraďujeme nelegálny SW a nelegálne použitie (legálneho) SW. Ich spoločným znakom je, že zasahujú do majetkových alebo osobnostných práv autora.

Medzi najrozšírenejšie skutkové podstaty softvérového pirátstva patrí:

 • nelegálny zásah do zdrojového kódu - nelegálny vývoj SW
 • nadobudnutie nelegálneho SW
 • nelegálne nadobudnutie (legálneho) SW
 • nelegálne používanie (legálne nadobudnutého) SW
 • nelegálne používanie/šírenie (legálne nadobudnutého) SW

Prečo dochádza k softvérovému pirátstvu?

Na základe výsledkov analýz vieme, že dôvodom softvérového pirátstva je najmä nedostatočné zaškoľovanie zamestnancov, ich nedisciplinovanosť a nepochopenie licenčných podmienok. Samozrejme, často sú príčinou aj o ekonomické dôvody na strane zamestnávateľa.

Prečo používať legálne nadobudnutý SW?

Ako správne tušíte, používaním nelegálne nadobudnutého SW dochádza k porušeniu zákona. Jeho používaním užívateľ porušuje autorský zákon, občiansky zákonník, trestný zákon a iné právne predpisy.

Základným nástrojom pri udeľovaní súhlasu na používanie diela je licenčná zmluva. Je potrebné si uvedomiť, že licenčnou zmluvou užívateľ nezískava vlastnícke právo k SW. Licenčná zmluva dáva právo na používanie SW v rozsahu dohodnutom oboma stranami. Zmluva musí obsahovať náležitosti, ktoré zabezpečia bezproblémové používanie SW.

2. Prostriedky ochrany SW

V prípade, ak je SW nelegálne šírený, je k dispozícii niekoľko prostriedkov ochrany, ktoré primárne delíme na:

 1. preventívne
 2. následne

Medzi preventívne prostriedky ochrany SW zaraďujeme

 • Softwarové nástroje – aktivácia SW cez licenčný kľuč, DRM technológie
 • Hardwarové nástroje - HW kľúče (dongle)
 • Cloud computing – prístup cez cloud
 • Ostatné - osveta, zákonné sankcie, mlčanlivosť

 

 

Následné prostriedky ochrany SW poznáme:

 • súkromnoprávne - svojpomoc, domáhanie sa práv na súde
 • verejnoprávne – priestupky, trestné činy

Nároky, ktoré môže poškodená osoba žiadať:

 • určenie autorstva
 • zákaz ohrozenia alebo porušovania autorského práva
 • odstránenie následkov zásahu
 • náhrada nemajetkovej ujmy

3. Možnosti ochrany SW pomocou práva priemyselného vlastníctva

Typickými prostriedkami ochrany SW sú ochranná známka, patent a úžitkový vzor. Odporúča sa využívať viac prostriedkov súčasne.

Ochranná známka

 • tvorí akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré slúži na rozlíšenie produktov alebo služieb jednej osoby od produktov alebo služieb inej osoby
 • právna ochrana označenia

Pri právnej ochrane označenia SW je potrebné poznamenať, že nejde o samotnú ochranu vlastnosti a riešenia SW, ale len o ochranu jeho označenia.

V prípade registrácie ochrannej známky je nevyhnutné uvažovať triezvo a registrovať iba tie činnosti, ktoré osoba reálne vykonáva. Zároveň je dôležité myslieť aj do budúcnosti a registrovať to, čo osoba plánuje vykonávať. Je to hospodárnejšie a dokážeme tým ušetriť nemalé finančné prostriedky.

Praktický príklad:
Ak sa venujete vývoju SW, tak neregistruje ochrannú známku „krompáče“. Avšak, ak predávate vitamínové nápoje, a viete, že o dva roky začnete vyrábať čokoládové nápoje, tak je vhodné zaregistrovať obe známky naraz.

Patent

 • udeľuje sa na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú: i) nové, ii) zahŕňajú vynálezcovskú činnosť, iii) sú priemyselne využiteľné
 • predstavuje ochranný dokument, ktorým dáva štát výlučné právo jeho majiteľovi na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia

Na území EÚ nie je možné požiadať o patent pre samotné počítačové programy. Výnimku predstavuje prípad, ak má osoba záujem patentovať SW spojený s HW. Toto spojenie musí spĺňať všetky ostatné podmienky patentovateľnosti.

Úžitkový vzor

 • je forma právnej ochrany nových, priemyselne využiteľných technických riešení, ktoré sú výsledkom vynálezcovskej činnosti z akejkoľvek oblasti techniky

Porovnanie patentu a úžitkového vzoru

 • účinky ochrany formou patentu a úžitkového vzoru sú v zásade rovnaké
 • úžitkový vzor na rozdiel od patentu neposkytuje ochranu spôsobom výroby chemických a farmaceutických látok, liečivám ani biotechnologickým postupom

Pozitíva a negatíva úžitkového vzoru:

+ rýchlejšie konanie o registrácii úžitkového vzoru (konanie trvá cca. 6 mesiacov až 1 rok)
+ nižšie náklady
+ porovnateľná ochrana ako patent
– ochrana sa poskytuje najdlhšie na 10 rokov (4 roky + 2x predĺženie o 3 roky)

Pozitíva a negatíva patentu:

+ dlhšia doba ochrany (až do 20 rokov)
+ prestíž
– vyššie náklady (avšak poplatky sa platia priebežne)
– dlhšie konanie o registrácii patentu (konanie trvá cca. 3-4 roky)

Záver

Dôležitým krokom pri ochrane softvéru je správne nastavenie zmlúv. Netreba zabúdať ani na dohodu o mlčanlivosti, ktorou je možné jednoducho predísť budúcim komplikáciám.

Nedostatočná úprava zmlúv často vedie k protiprávnemu konaniu, ktoré môže pre firmy znamenať neželané následky. Za posledné 4 roky sme pracovali na 200+ IT projektoch a často riešime otázky ochrany softvéru. Ak sa potrebujete poradiť k ochrane vášho softvéru, napíšte mi na eva.schin@mathisonlegal.sk.

Ostatné články

Prvá regulácia umelej inteligencie

Prvá regulácia umelej inteligencie

EÚ prichádza s prvou právnou reguláciou AI na svete (AI Act). Neregulované využívanie AI môže zasahovať nie len do bezpečnosti krajín EÚ, ale aj do ľudských práv a súkromia občanov.  Na začiatok chce Komisia priniesť definíciu AI systému. Jej presné znenie ešte nie je známe, avšak hlavným kritériom pri jej vytváraní by…

Európsky akt o kybernetickej odolnosti pre výrobky s digitálnymi prvkami

Európsky akt o kybernetickej odolnosti pre výrobky s digitálnymi prvkami

EÚ parlament a Rada dosiahli predbežnú dohodu ohľadom podoby Európskeho aktu o kybernetickej odolnosti. Tento akt rieši kybernetickú bezpečnosť výrobkov, ktoré obsahujú digitálne prvky – od softvérových produktov, smart spotrebičov cez detské monitory a hračky až po mobilné telefóny.  Nová regulácia sa bude vzťahovať na všetky produkty, ktoré sú pripojené priamo alebo…

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON