Ako právne ochrániť softvér

Ako právne ochrániť softvér

Na ochranu fyzického predmetu existuje množstvo efektívnych prostriedkov. Ako je to však s ochranou nehmotného diela, akým je napríklad softvér? Ako sa proti jeho krádeži brániť? Na to sa pozrieme v tomto článku.

Hlavné body sú nasledovné:

 1. softvérové pirátstvo a nelegálny SW
 2. prostriedky ochrany SW
 3. možnosti ochrany SW pomocou práva priemyselného vlastníctva

Čo je softvér?

Je to programové vybavenie počítača – všetky aplikácie, ktoré sa dajú na počítači spustiť. Softvér má na rozdiel od hardvéru nemateriálnu podobu. Medzi softvér zaraďujeme operačné systémy, ovládače zariadení a všetky druhy aplikačných programov.

1. Softvérové pirátstvo a nelegálny SW

Pod softvérové pirátstvo zaraďujeme nelegálny SW a nelegálne použitie (legálneho) SW. Ich spoločným znakom je, že zasahujú do majetkových alebo osobnostných práv autora.

Medzi najrozšírenejšie skutkové podstaty softvérového pirátstva patrí:

 • nelegálny zásah do zdrojového kódu - nelegálny vývoj SW
 • nadobudnutie nelegálneho SW
 • nelegálne nadobudnutie (legálneho) SW
 • nelegálne používanie (legálne nadobudnutého) SW
 • nelegálne používanie/šírenie (legálne nadobudnutého) SW

Prečo dochádza k softvérovému pirátstvu?

Na základe výsledkov analýz vieme, že dôvodom softvérového pirátstva je najmä nedostatočné zaškoľovanie zamestnancov, ich nedisciplinovanosť a nepochopenie licenčných podmienok. Samozrejme, často sú príčinou aj o ekonomické dôvody na strane zamestnávateľa.

Prečo používať legálne nadobudnutý SW?

Ako správne tušíte, používaním nelegálne nadobudnutého SW dochádza k porušeniu zákona. Jeho používaním užívateľ porušuje autorský zákon, občiansky zákonník, trestný zákon a iné právne predpisy.

Základným nástrojom pri udeľovaní súhlasu na používanie diela je licenčná zmluva. Je potrebné si uvedomiť, že licenčnou zmluvou užívateľ nezískava vlastnícke právo k SW. Licenčná zmluva dáva právo na používanie SW v rozsahu dohodnutom oboma stranami. Zmluva musí obsahovať náležitosti, ktoré zabezpečia bezproblémové používanie SW.

2. Prostriedky ochrany SW

V prípade, ak je SW nelegálne šírený, je k dispozícii niekoľko prostriedkov ochrany, ktoré primárne delíme na:

 1. preventívne
 2. následne

Medzi preventívne prostriedky ochrany SW zaraďujeme

 • Softwarové nástroje – aktivácia SW cez licenčný kľuč, DRM technológie
 • Hardwarové nástroje - HW kľúče (dongle)
 • Cloud computing – prístup cez cloud
 • Ostatné - osveta, zákonné sankcie, mlčanlivosť

 

 

Následné prostriedky ochrany SW poznáme:

 • súkromnoprávne - svojpomoc, domáhanie sa práv na súde
 • verejnoprávne – priestupky, trestné činy

Nároky, ktoré môže poškodená osoba žiadať:

 • určenie autorstva
 • zákaz ohrozenia alebo porušovania autorského práva
 • odstránenie následkov zásahu
 • náhrada nemajetkovej ujmy

3. Možnosti ochrany SW pomocou práva priemyselného vlastníctva

Typickými prostriedkami ochrany SW sú ochranná známka, patent a úžitkový vzor. Odporúča sa využívať viac prostriedkov súčasne.

Ochranná známka

 • tvorí akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré slúži na rozlíšenie produktov alebo služieb jednej osoby od produktov alebo služieb inej osoby
 • právna ochrana označenia

Pri právnej ochrane označenia SW je potrebné poznamenať, že nejde o samotnú ochranu vlastnosti a riešenia SW, ale len o ochranu jeho označenia.

V prípade registrácie ochrannej známky je nevyhnutné uvažovať triezvo a registrovať iba tie činnosti, ktoré osoba reálne vykonáva. Zároveň je dôležité myslieť aj do budúcnosti a registrovať to, čo osoba plánuje vykonávať. Je to hospodárnejšie a dokážeme tým ušetriť nemalé finančné prostriedky.

Praktický príklad:
Ak sa venujete vývoju SW, tak neregistruje ochrannú známku „krompáče“. Avšak, ak predávate vitamínové nápoje, a viete, že o dva roky začnete vyrábať čokoládové nápoje, tak je vhodné zaregistrovať obe známky naraz.

Patent

 • udeľuje sa na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú: i) nové, ii) zahŕňajú vynálezcovskú činnosť, iii) sú priemyselne využiteľné
 • predstavuje ochranný dokument, ktorým dáva štát výlučné právo jeho majiteľovi na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia

Na území EÚ nie je možné požiadať o patent pre samotné počítačové programy. Výnimku predstavuje prípad, ak má osoba záujem patentovať SW spojený s HW. Toto spojenie musí spĺňať všetky ostatné podmienky patentovateľnosti.

Úžitkový vzor

 • je forma právnej ochrany nových, priemyselne využiteľných technických riešení, ktoré sú výsledkom vynálezcovskej činnosti z akejkoľvek oblasti techniky

Porovnanie patentu a úžitkového vzoru

 • účinky ochrany formou patentu a úžitkového vzoru sú v zásade rovnaké
 • úžitkový vzor na rozdiel od patentu neposkytuje ochranu spôsobom výroby chemických a farmaceutických látok, liečivám ani biotechnologickým postupom

Pozitíva a negatíva úžitkového vzoru:

+ rýchlejšie konanie o registrácii úžitkového vzoru (konanie trvá cca. 6 mesiacov až 1 rok)
+ nižšie náklady
+ porovnateľná ochrana ako patent
– ochrana sa poskytuje najdlhšie na 10 rokov (4 roky + 2x predĺženie o 3 roky)

Pozitíva a negatíva patentu:

+ dlhšia doba ochrany (až do 20 rokov)
+ prestíž
– vyššie náklady (avšak poplatky sa platia priebežne)
– dlhšie konanie o registrácii patentu (konanie trvá cca. 3-4 roky)

Záver

Dôležitým krokom pri ochrane softvéru je správne nastavenie zmlúv. Netreba zabúdať ani na dohodu o mlčanlivosti, ktorou je možné jednoducho predísť budúcim komplikáciám.

Nedostatočná úprava zmlúv často vedie k protiprávnemu konaniu, ktoré môže pre firmy znamenať neželané následky. Za posledné 4 roky sme pracovali na 200+ IT projektoch a často riešime otázky ochrany softvéru. Ak sa potrebujete poradiť k ochrane vášho softvéru, napíšte mi na eva.schin@mathisonlegal.sk.

Ostatné články

Veľké zmeny pri ochrane whistleblowerov a nové povinnosti pre firmy

Veľké zmeny pri ochrane whistleblowerov a nové povinnosti pre firmy

Rozsiahla novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (tzv. whistleblowerov) prináša viacero dôležitých zmien. Čo je to protispoločenská činnosť, a prečo je zrazu tak dôležitá jej právna úprava? Protispoločenskou činnosťou sa rozumejú trestné činy vymenované v zákone (ide napríklad o trestný čin korupcie, branie úplatku, poškodzovanie veriteľa, ale aj trestné činy trestné…

Nová súdna mapa už v platnosti

Nová súdna mapa už v platnosti

Podnikatelia v okolí Bratislavy a Košíc, zbystrite pozornosť. Ak bola vaša spoločnosť doposiaľ registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, po novom patrí do pôsobnosti Mestského súdu Bratislava III. Ak bola vaša spoločnosť registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, od júna tomu tak nie je, a zodpovedáte sa Mestskému súdu Košice. Prečo…

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON