Patent a patentová ochrana

Patent a patentová ochrana

Dnes, 26. mája, máme Svetový deň duševného vlastníctva. Táto právna oblasť sa zaoberá ochranou práv vzťahujúcich sa na predmety, ktoré vytvorili osoby svojou tvorivou duševnou činnosťou. Okrem práv duševného vlastníctva, medzi ktoré patrí autorské právo, zaraďujeme do tejto oblasti aj práva priemyselného vlastíctva. Pozrite sa s nami pod právno - praktickou lupou na jeden zo známych inštitútov – patent a jeho ochranu.

Patent

Patent je ochranný dokument, ktorým dáva štát výlučné právo jeho majiteľovi na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia. Majiteľ patentu dáva verejnosti zverejnením svojho vynálezu opísaného v patentovej prihláške cennú technickú informáciu. Týmto zverejnením vzniká jeden z najväčších a najaktuálnejších zdrojov technických informácií, ktoré sú dostupné vo svete. 

Na čo možno udeliť patent a na čo naopak nie?

Patenty sa udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Patentovať je možné nielen nové výrobky, zariadenia a technológie, ale aj chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselne produkčné mikroorganizmy, ako aj biotechnologické postupy a produkty získané ich pomocou.

Patent nie je možné udeliť na objavy alebo vedecké teórie, počítačové programy, nové odrody rastlín alebo plemená zvierat, spôsoby prevencie, diagnostiky chorôb a liečenia ľudí a zvierat, spôsoby klonovania ľudských jedincov a využitie ľudského embrya na priemyselné alebo obchodné účely. 

Laicky platí, že ak chceme mať na niečo patent, musíme podať prihlášku. Prihlášku môže podať ten, kto má právo na riešenie, teda pôvodca vynálezu, alebo iná osoba (tzv. prihlasovateľ), ktorej pôvodca udelí povolenie. Tento akt je dôležitý najmä z hľadiska vlastníctva patentu. Jeho majiteľom sa totiž stáva prihlasovateľ, ktorý môže byť narozdiel od pôvodcu aj právnickou osobou. Ak vynález vytvorili viacerí spolupôvodcovia, majú právo na riešenie v rozsahu, v akom sa podieľali na vytvorení vynálezu. Ak pôvodca vytvoril vynález v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho, obdobného pracovného alebo členského vzťahu, prechádza právo na riešenie na zamestnávateľa a pôjde o tzv. zamestnanecký vynález. Právo na riešenie patrí aj právnym nástupcom uvedených osôb. Patentová prihláška musí obsahovať žiadosť o udelenie patentu, opis vynálezu, anotáciu, prípadne výkresy, a aspoň jeden uplatnený patentový nárok, ktorý bude vymedzovať predmet, na ktorý sa požaduje udelenie ochrany.

Majiteľ patentu má výlučné právo vo vzťahu k vynálezu chráneného patentom, to znamená, že bez jeho súhlasu nesmie tento vynález nikto využívať. Majiteľ môže poskytnúť súhlas na využívanie patentu iným osobám, ktorý sa udeľuje licenčnou zmluvou. Zaujímavosťou je aj teritorialita ochrany. V patentovej prihláške (alebo v lehote po jej podaní stanovenej zákonom) určíte, v akých krajinách chcete mať svoj vynález chránený patentovou prihláškou. Čo to v praxi znamená? Ak si v patentovej prihláške určíte napríklad krajiny Slovensko, Nemecko a USA, v týchto štátoch nebude možné využívať vynález bez vášho súhlasu. V ostatných krajinách sveta majú osoby prakticky povolenie zostrojiť a využívať váš vynález aj bez vášho súhlasu, no máte záruku, že naň nedostanú patentovú ochranu. Dôvodom je podmienka novosti, ktorú vynález totožný s vašim vynálezom už nikdy spĺňať nebude. Z tohoto hľadiska je váš patent chránený celosvetovo.

Na priemyslené vlastníctvo v súvislosti s Covid-19 sme sa pýtali advokátskej kancelárie Schin-Majdúch legal.

Čo je patent a je možné patentovať aj nové "vychytávky" v podobe rôznych náhrad za rúško?

Patent je dokument, ktorým štát dáva majiteľovi vynálezu výlučné právo na jeho používanie počas určitého obdobia.

Patentovaný vynález musí splniť tri podmienky: musí byť nový, zahŕňať vynálezcovskú činnosť a byť priemyselne využiteľný.

Vynález je nový vtedy, ak nebol pred podaním prihlášky prístupný verejnosti. Vynález tiež musí zahŕňať vynálezcovskú činnosť, to znamená, že vlastnosti vynálezu nemôžu byť zrejmé alebo jednoducho dedukované osobou s priemernými znalosťami v danej oblasti techniky.Napokon, vynález je priemyselne využiteľným, ak sa dá ďalej použiť, alebo má praktické využitie, resp. je ho možné reprodukovať v neobmedzenom rozsahu.

Takže, ak spomenuté „vychytávky“ spĺňajú tieto tri základné kritéria, môžeme ich patentovať.

Je možné patentovať aj vakcínu na COVID-19?

Áno, chemické látky a liečivá sú rovnako patentovateľné ako rôzne iné vynálezy. Preto aj prípadná vakcína na COVID-19 by mohla byť predmetom patentu. Aj preto sa mnohé farmafirmy v súčasnosti snažia urýchlene vyvinúť túto vakcínu.

Akým spôsobom sa registruje vynález?

Na udelenie patentu sa podáva prihláška na Úrad priemyselného vlastníctva SR. Celé konanie tvorí niekoľko fáz a je pomerné zdĺhavé, môže trvať niekoľko rokov. Žiadať o patent možno aj na úrovni EÚ, prípadne v ďalších krajinách.

Napredujúce technológie nám však dávajú aj iné možnosti, ako chrániť vynálezy jednoducho a rýchlo. Zaujímavým príkladom sú blockchainové online aplikácie, napríklad DigitalProof. Aplikácia využíva blockchainovú technológiu, ktorá umožňuje zaznamenať existenciu vynálezu v určitom čase do nemennej databázy. Takýto proof of existence môže poslúžiť ako dôkaz v potencionálnych sporoch o prvenstvo vynálezu.

Ak si niekto vynález úspešne patentuje, môžu ho ľudia bez jeho súhlasu používať?

Nie, majiteľ patentu má výlučné právo k chránenému vynálezu. Bez jeho súhlasu nesmie vynález nikto využívať, vyrábať, ponúkať na trh a podobne. Majiteľ však môže poskytnúť súhlas na využívanie vynálezu iným osobám licenčnou zmluvou. Dodávame, že majiteľ tiež môže patent predať, resp. previesť na inú osobu.

Je možné patentovať zdravotnícke pomôcky?

Áno, je to bežná prax. 

Ak Vás téma zaujala, neváhajte si prečítať aj článok na tému ochranných známok. Doplnený je o zaujímavý rozhovor s právnikom a osobou z praxe, Mgr. Lukášom Steinigerom.

Zdroj: https://www.pravnenoviny.sk/patent-a-patentova-ochrana

Ostatné články

Prvá regulácia umelej inteligencie

Prvá regulácia umelej inteligencie

EÚ prichádza s prvou právnou reguláciou AI na svete (AI Act). Neregulované využívanie AI môže zasahovať nie len do bezpečnosti krajín EÚ, ale aj do ľudských práv a súkromia občanov.  Na začiatok chce Komisia priniesť definíciu AI systému. Jej presné znenie ešte nie je známe, avšak hlavným kritériom pri jej vytváraní by…

Európsky akt o kybernetickej odolnosti pre výrobky s digitálnymi prvkami

Európsky akt o kybernetickej odolnosti pre výrobky s digitálnymi prvkami

EÚ parlament a Rada dosiahli predbežnú dohodu ohľadom podoby Európskeho aktu o kybernetickej odolnosti. Tento akt rieši kybernetickú bezpečnosť výrobkov, ktoré obsahujú digitálne prvky – od softvérových produktov, smart spotrebičov cez detské monitory a hračky až po mobilné telefóny.  Nová regulácia sa bude vzťahovať na všetky produkty, ktoré sú pripojené priamo alebo…

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON