10 praktických tipov, na čo nezabudnúť v zmluve o vývoji SW

10 praktických tipov, na čo nezabudnúť v zmluve o vývoji SW

Zmluva o vývoji softwaru je v praxi IT firiem a programátorov dennou realitou – jedna strana vyvíja softvér a druhá platí odmenu. Naozaj je to tak jednoduché? Treba byť opatrný, IT zmluvy sú špecifické a vedia poriadne zamotať hlavu.

Scrum, šprinty, skúšobné prevádzky, licencie, SaaS/PaaS/IaaS/RaaS riešenia, servisovanie. Už pred začatím projektu treba premýšľať nad obsahom zmluvy, jasne definovať podmienky a zároveň myslieť na všetky „čo ak?“.
Čo ak aplikácia nebude fungovať? Čo ak klient nezaplatí odmenu?

V článku sa dozviete, na čo nezabudnúť pri rokovaniach o zmluve o vývoji SW:

 • jasne definované podmienky sú základ
 • odovzdanie a prevzatie softvéru, schvaľovacie konanie
 • zdrojové kódy
 • úschova
 • licenčná zmluva
 • spôsob použitia a rozsah licencie
 • výhradná alebo nevýhradná?
 • ďalšie nakladanie s licenciou
 • odmena čo ak ... ? Pákou môžu byť sankcie
 • záver

1. Jasne definované pravidlá sú základ

Rovnako ako počítačový program, aj zmluva musí byť napísaná precízne, inak nemusí fungovať.

Na začiatku je potrebné jasne definovať, aký softvér bude vývojár vyvíjať a aké všetky doplnkové služby pokrýva zmluva, t.j. čo bude vývojár podľa zmluvy poskytovať a čo nie.

Napr. „Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vytvoriť software, ktorý je definovaný v prílohe č. 1 k tejto zmluve. Predmetom zmluvy nie sú servisné služby k softvéru.“

Základnou povinnosťou klienta je zaplatiť vývojárovi dohodnutú odmenu a poskytovať potrebnú súčinnosť. V praxi preto treba venovať dostatočnú pozornosť definícii predmetu plnenia, aby ste predišli nejasnostiam a sporom. Tieto sú často krát založené práve na tom, že ani zmluvné strany nevedia, čo malo byť predmetom dodávky a čo nie.

Prehľadnosti a presnosti môžete pomôcť aj tým, že v zmluve budete používať jasné definičné pojmy. Zároveň jednoznačne odporúčame uzavrieť tieto zmluvy v písomnej forme.

2. Odovzdanie a prevzatie softwaru, schvaľovacie konanie

Odovzdanie softvéru a odstraňovanie vád je zložitý proces.
Preto odporúčame v zmluve upraviť významné míľniky ako:

 • kedy je plnenie považované za dokončené bez vád,
 • kedy je toto odovzdané a prevzaté klientom, či
 • kedy vzniká nárok na zaplatenie odmeny.

Východiskovým pojmom je tu pojem „vada“ (keďže klient zvyčajne plnenie preberie až vtedy, keď žiadne vady nevykazuje). V zásade platí, že plnenie má vady, keď sa odchyľuje od dojednaných parametrov. Napríklad nie je dodané včas, alebo nemá dohodnuté vlastnosti.

Netreba ani zabúdať na fakt, že zvyčajne vývojár je ten, ktorý preukazuje, že plnenie (software) bolo odovzdané riadne a včas a vzniká mu tak nárok na odmenu. V praxi je vznik tohto nároku najčastejšie viazaný na moment prevzatia plnenia bez vád klientom. Preto je spísanie jednotlivých podmienok týkajúcich sa odstraňovania vád a následného odovzdania softwaru klientovi naozaj dôležité.

Odstraňovanie vád sa realizuje v tzv. testovacej alebo schvaľovacej fáze, kedy sa parametre zhotoveného softwaru porovnávajú s dojednanými a vyhodnocujú sa prípadné vady. Aj preto je potrebné v zmluve jasne definovať, kedy budú strany považovať software za bezvadný a kedy nie, s čím úzko súvisí úprava kritérií na posudzovanie vadnosti plnenia. Myslite na to, že tieto musia byť v praxi použiteľné, a preto by mali byť ľahko merateľné.

Ak je táto fáza úspešná, nasleduje fáza odovzdania a prevzatia, ktorá sa realizuje zvyčajne podpisom preberacieho protokolu, v rámci ktorého klient potvrdí, že plnenie bolo dodané bez vád.

Je vhodné, aby sa na oboch fázach podieľali obe zmluvné strany. Odporúčame myslieť o krok vopred aj na prípady, keď klient nebude chcieť (zvyčajne bez závažného dôvodu) podpísať preberací protokol. Pre tieto prípady odporúčame do zmlúv zapracovať úpravu, podľa ktorej sa bude považovať plnenie za riadne prevzaté a vznikne vám nárok na odmenu, hoci objednávateľ nebol prítomný.

Napríklad: „Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak sa objednávateľ bez závažného dôvodu nedostaví alebo odmietne podpísať Preberací protokol, považuje sa plnenie za riadne odovzdané a prevzaté objednávateľom dňom nasledujúcim po dni podpísania Preberacieho protokolu zhotoviteľom.“

3. Zdrojové kódy

Zdrojové kódy sú pre vývojára pokladom. V praxi sa veľakrát stretávame s protichodnými záujmami zhotoviteľa a klienta, kedy vývojár tieto nechce „pustiť z ruky“ v obave z ich zneužitia a naopak klient o tieto usiluje v obave o zabezpečenie budúcej údržby softwaru.

Protichodnosť týchto záujmov je logická. Poskytnutím zdrojových kódov klient nadobudne istú nezávislosť od vývojára, najmä v otázke budúceho servisu softwaru, zatiaľ čo  vývojár prichádza o potencionálneho zákazníka a zisk za servis.

Nech už sa zmluvné strany dohodnú akokoľvek, rozhodne radíme v zmluve upraviť, čo sa stane so zdrojovými kódmi. Napríklad „Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi zdrojové kódy k softwaru“.

Ak sa strany dohodli, že kódy dostane klient, ustanovenie môže znieť napríklad „Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný objednávateľovi odovzdať zdrojové kódy k softvéru spolu s podkladovými materiálmi, tak ako sú definované v prílohe 2 k tejto zmluve, a to za účelom zabezpečenia jeho ďalšej riadnej prevádzky a servisu.

4. Alternatívou je úschova

Ak sa klienta a vývojár nedohodnú ohľadom zdrojových kódov vhodným riešením je úschova.

Úschovu zdrojových kódov treba dohodnúť v zmluve. Výber osoby, ktorá bude vykonávať úschovu je na dohode oboch strán. Dbajte na jej nestrannosť, profesionalitu a dôveryhodnosť.

Na základe zmluvy vývojár potom odovzdá zdrojové kódy vybranej osobe, ktorá zabezpečí ich ochranu a vydá ich klientovi až v prípade splnenia dohodnutých podmienok. Jasnosť a presnosť jednotlivých podmienok je tu naozaj dôležitá, nakoľko ich splnenie bude mať za následok uvoľnenie zdrojových kódov klientovi. V praxi býva častokrát jednou z podmienok napr. nevykonanie údržby softwaru v dohodnutom čase alebo zánik vývojára.

5. Licenčná zmluva

Pri software, či už vytvorenom na mieru alebo typovom je potrebné vždy myslieť aj na autorské práva a  licencie. Udelenie licencie znamená udelenie súhlasu vývojára klientovi na používanie softwaru určitým spôsobom.

Nastavenie licenčných podmienok je závislé najmä na charaktere softwaru, ku ktorému sa licencia udeľuje a stanovenému účelu, ktorý chcú zmluvné strany dosiahnuť. Tieto podmienky vždy dojednávajte v písomnej forme či už v rámci zmluvy alebo uzatvorením samostatnej licenčnej zmluvy.

V  licenčnej zmluve si zmluvné strany zvyčajne dojednávajú podmienky týkajúce sa

 • spôsobu použitia softwaru,
 • rozsahu licencie,
 • druhu licencie,
 • odmeny za jej udelenie, či
 • nakladania s licenciou.

6. Spôsob použitia a rozsah licencie

Ak vývojár dodá klientovi software na mieru, musí mu udeliť aj potrebnú licenciu. Napríklad, ak je klient oprávnený software implementovať, licencia by mala byť nasledovná: „Poskytovateľ poskytuje nadobúdateľovi licenciu v rozsahu (na spôsob použitia) na dosiahnutie účelu, ktorým je implementácia softwaru do infraštruktúry nadobúdateľa, pričom za týmto účelom je oprávnený najmä: spracovať software, spojiť software s iným dielom a vytvoriť jeho rozmnoženiny.

Z dojednaného rozsahu licencie, by malo byť zrejmé kde je oprávnený software klient používať (územný rozsah), koľko ich je oprávnený užívať, resp. koľko má oprávnených prístupov (vecný rozsah) a ako dlho (časový rozsah).

7. Výhradná alebo nevýhradná? O čo ide?

Ak vývojár udelí klientovi licenciu ako výhradnú prichádza o právo udeliť takúto licenciu ďalším záujemcom (možno potencionálnym obchodným partnerom) o software. Práve preto sa výhradná licencia udeľuje prevažne v prípadoch, ak je predmetom plnenia „software na mieru“ pre konkrétneho zákazníka, ktorý zvyčajne sám požaduje, aby nebol ďalej distribuovaný a používaný konkurenciou.

„Software na mieru“ môže vzísť z dobrého nápadu klienta a následne mu napríklad uľahčiť jeho podnikanie. Preto je pochopiteľné, že nemá záujem na tom, aby bolo používaný jeho konkurentmi. Účelom udelenia výhradnej licencie je teda najmä zabrániť, tomu aby sa software požíval aj inými subjektami než je klient a bol zneužitý v konkurenčnom boji.

V ostatných prípadoch býva licencia udeľovaná ako nevýhradná. Napríklad pri softwaroch, ktoré sú „typové“ a využívané veľkým množstvom používateľov.

8. Sublicencie a prevod licencie

V licenčnej zmluve tiež vyriešte otázky týkajúce sa práva klienta na udeľovanie sublicencií a práva na jej prevod na tretie osoby. Zákon v oboch prípadoch automaticky predpokladá predchádzajúci súhlas vývojára. Je už na zmluvných stranách či súhlas zakomponujú priamo do zmluvy alebo bude daný osobitne či vôbec.

9. Odmena

Pokiaľ ide o odmenu, vývojára môže licenciu poskytnúť odplatne alebo bezodplatne. Odplatnosť licencie môže byť upravená rôzne. V praxi je neraz odmena za licenciu zahrnutá už v cene za vytvorenie softwaru – „Poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi licenciu odplatne, pričom sa zmluvné strany dohodli, že odmena za poskytnutie licencie je už zahrnutá v cene za Dielo“.

Odmenu možno nastaviť aj ako jednorazovú sumu alebo opakujúcu sa čiastku počas určitého obdobia. Vždy však dbajte na to, aby bol spôsob výpočtu dostatočne určitý.

10. Čo ak ... ? Pákou môžu byť sankcie.

Obchodné vzťahy sú živé. Keď sa rozhodnete uzavrieť zmluvu mali by ste si byť vedomý svojich povinností a v rámci dobrých obchodných vzťahov si tieto riadne plniť. Avšak často v praxi dochádza k ich porušovaniu a k nepríjemným situáciám.

Efektívny mechanizmus, ktorým dokážete druhú zmluvnú stranu rýchlo prinútiť k splneniu záväzku, je zmluvná pokuta. Je to sankcia za porušenie dohodnutej povinnosti a je dôležité v zmluve jasne definovať jednotlivé povinnosti a sankcie, aby ich bolo možné v prípade porušenia ľahko uplatniť.

Upozorňujeme, že zaplatením zmluvnej pokuty sa zmluvná strana nezbavuje svojej povinnosti splniť povinnosť.

Napríklad: „Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi odmenu za dodanie plnenia špecifikovaného v prílohe č. 1 zmluvy v celkovej sume 2.000,00 EUR (ďalej len „Odmena“), na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to do 15 dní odo dňa jej doručenia. Ak objednávateľ poruší svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety – neuhradí Odmenu zhotoviteľovi riadne a včas, vzniká zhotoviteľovi voči objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

Záver

Za posledné 4 roky sme spracovali viac ako 150 IT zmlúv pre firmy všetkých veľkostí, od startupov po korporácie. Záver je jednoduchý – dobrá zmluva je základom každého IT projektu. Stojí na jasných definíciách a presnom spísaní zmluvných podmienok.

Zabezpečíte si tým nielen dobré obchodné vzťahy, ale v prípade sporov aj lepšiu vyjednávaciu pozíciu. Čo je však dôležitejšie, častokrát sa dobrou zmluvou nepríjemnostiam a sporom úplne vyhnete.

Ostatné články

Prvá regulácia umelej inteligencie

Prvá regulácia umelej inteligencie

EÚ prichádza s prvou právnou reguláciou AI na svete (AI Act). Neregulované využívanie AI môže zasahovať nie len do bezpečnosti krajín EÚ, ale aj do ľudských práv a súkromia občanov.  Na začiatok chce Komisia priniesť definíciu AI systému. Jej presné znenie ešte nie je známe, avšak hlavným kritériom pri jej vytváraní by…

Európsky akt o kybernetickej odolnosti pre výrobky s digitálnymi prvkami

Európsky akt o kybernetickej odolnosti pre výrobky s digitálnymi prvkami

EÚ parlament a Rada dosiahli predbežnú dohodu ohľadom podoby Európskeho aktu o kybernetickej odolnosti. Tento akt rieši kybernetickú bezpečnosť výrobkov, ktoré obsahujú digitálne prvky – od softvérových produktov, smart spotrebičov cez detské monitory a hračky až po mobilné telefóny.  Nová regulácia sa bude vzťahovať na všetky produkty, ktoré sú pripojené priamo alebo…

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON