Rokujete so zahraničným investorom? Dajte si pozor na nový zákon o preverovaní zahraničných investícii

Rokujete so zahraničným investorom? Dajte si pozor na nový zákon o preverovaní zahraničných investícii

Od 1.3.2023 je účinný nový zákon č. 497/2022 Z. z., ktorý umožní Ministerstvu hospodárstva SR („MH“) preverovať a za určitých podmienok dokonca zakazovať investície zahraničných investorov do slovenských firiem.  V praxi to znamená, že ak rokujete so zahraničnými investormi, proces rokovaní sa môže predĺžiť o viac ako 4 mesiace a v niektorých prípadoch budete potrebovať na prijatie investície povolenie MH. V opačnom prípade hrozia investorovi miliónové pokuty. 

Poďme si povedať, koho sa nový zákona týka. Tento hovorí o pojmoch ako tzv. zahraničný investor, zahraničná investícia, či kritická zahraničná investícia. Kto je to zahraničný investor? 

Ide o investora, ktorý uskutočnil / plánuje uskutočniť zahraničnú investíciu a 

 1. nie je občanom SR ani iného štátu EÚ,
 2. nemá v sídlo v EÚ,
 3. síce je občanom EÚ / má sídlo v EÚ, ale je ovládaný osobami z tretích krajín.

Kto je cieľovou osobou (Target)? 

Od 1.3.2023 je účinný nový zákon č. 497/2022 Z. z., ktorý umožní Ministerstvu hospodárstva SR („MH“) preverovať a za určitých podmienok dokonca zakazovať investície zahraničných investorov do slovenských firiem.

Zahraničnou investíciou je najmä investícia, ktorou zahraničný investor priamo/nepriamo

 • nadobudne Target alebo jeho časť, 
 • vykonáva v Targete kontrolu,
 • získa podiel na základnom imaní / hlasovacích právach Targetu najmenej 25% alebo tento podiel zvýši na 50%.

Zákon upravuje aj negatívnu definíciu. Zahraničnou investíciou nie je:

 • zahraničná investícia medzi subjektami, ktorých spoločníkmi/vlastníkmi sú tie isté osoby,
 • zriadenie/vznik záložného práva k Targetu, ak toto nedáva investorovi rozhodovacie práva,
 • transakcia v rámci bežného obchodného styku na účel predaja alebo nákupu tovaru.

Zákon ďalej rozdeľuje zahraničné investície na tzv. kritické a ostatné.

Kritickou zahraničnou investíciou je investícia, ktorá by mohla mať negatívny vplyv na bezpečnosť a verejný poriadok SR. Spravidla pôjde o investície do Targetov pôsobiacich v oblasti obrany, digitálnych služieb alebo v kritickej infraštruktúre (bankovníctvo, poisťovníctvo, zdravotníctvo atď.). Popri nadobudnutí Targetu, jeho časti alebo vykonávaní v ňom kontroly,  je to najmä investícia, ktorou zahraničný investor priamo/nepriamo

 • získa podiel na základnom imaní / hlasovacích právach Targetu najmenej 10% alebo tento podiel zvýši na najmenej 20% a vždy pri dosiahnutí najmenej 33 % alebo 50 %,
 • nadobudne vlastnícke právo k podstatným aktívam Targetu,
 • nadobudne právo užívať/disponovať podstatnými aktívami Targetu.

Investor musí pri kritických zahraničných investíciách požiadať MH o preverenie investície. Upozorňujeme, že tieto investície budú po novom bez predošlého preverenia MH vyslovene zakázané.

Ak ide o inú ako kritickú zahraničnú investíciu investor o preverenie MH môže, ale nemusí požiadať. MH však môže do 2 rokov od uskutočnenia investície túto preveriť z vlastnej iniciatívy alebo z iného podnetu. "Preventívne“ preskúmanie investície zo strany MH tak môže ušetriť investora ťažkostí, ak by MH spustilo dodatočnú kontrolu a identifikovalo porušenie zákona. 

Po podaní žiadosti o preverenie MH vykoná hĺbkové preverenie investície a rizika jej negatívneho dopadu na bezpečnosť a verejný poriadok SR/EÚ. Pri preverovaní MH dáva dôraz aj na to, či investor je pod priamou alebo nepriamou kontrolou vlády, štátnych orgánov alebo ozbrojených síl tretej krajiny.

Preverovanie MH môže trvať až 130 dní a jeho výsledkom je vydanie rozhodnutia, ktorým MH investíciu buď povolí, povolí ju podmienečne (spolu s uložením tzv. mitigačného opatrenia), alebo ju úplne zakáže (v takom prípade potrebuje MH schválenie vlády SR).

Ak investor poruší povinnosť požiadať o preverenie kritickej zahraničnej investície, MH môže 

 1. zvrátiť zahraničnú investíciu a obnoviť stav, ktorý existoval pred jej uskutočnením, ako aj 
 2. uložiť investorovi pokutu až vo výške uskutočnenej investície alebo 2% súčtu celkového obratu investora, až do výšky 1 000 000 Eur.

Preto ak rokujete so zahraničným investorom, odporúčame pred transakciou spraviť due diligence analýzu a požiadať MH o preverenie, či sa nejedná o zahraničnú investíciu v zmysle nového zákona.

Ostatné články

Prvá regulácia umelej inteligencie

Prvá regulácia umelej inteligencie

EÚ prichádza s prvou právnou reguláciou AI na svete (AI Act). Neregulované využívanie AI môže zasahovať nie len do bezpečnosti krajín EÚ, ale aj do ľudských práv a súkromia občanov.  Na začiatok chce Komisia priniesť definíciu AI systému. Jej presné znenie ešte nie je známe, avšak hlavným kritériom pri jej vytváraní by…

Európsky akt o kybernetickej odolnosti pre výrobky s digitálnymi prvkami

Európsky akt o kybernetickej odolnosti pre výrobky s digitálnymi prvkami

EÚ parlament a Rada dosiahli predbežnú dohodu ohľadom podoby Európskeho aktu o kybernetickej odolnosti. Tento akt rieši kybernetickú bezpečnosť výrobkov, ktoré obsahujú digitálne prvky – od softvérových produktov, smart spotrebičov cez detské monitory a hračky až po mobilné telefóny.  Nová regulácia sa bude vzťahovať na všetky produkty, ktoré sú pripojené priamo alebo…

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON